Xəbərlər Boigrafiya Haqqında Yaradıcılığı Qalereya Qonaq dəfətəri Əlaqə

   Haqqında yazılan kitablar

 

 

"ZƏLİMXAN YAQUB ƏDƏBİ DÜŞÜNCƏDƏ" (IV cild)


Tərtib edəni və redaktoru: Musa Nəbioğlu
                                          Əməkdar mədəniyyət işçisi

Kitabda tanınmış ictimai xadimlərin, şair və yazıçıların, ədəbiyyatşünasların Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığına həsr olunmuş elmi-publisistik məqalələri və şairin müsahibələri yer alıb. 

"3 saylı Bakı Mətbəəsi" ASC, Bakı, 2019. 352 səh.

 

 

 

 

 

 


 

“ZƏLİMXAN ÖZÜ VAR XATİRƏLƏRDƏ” 

Nəşrə hazırlayanı və redaktoru:  Musa NƏBİOĞLU

Kitabda Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 2016-cı il yanvarın 9-da dünyasını dəyişməsindən sonra haqqında mətbuatda yazılmış yazılar və ona ithaf olunmuş şeirlər toplanıb.

Musa Nəbioğlu (Musa Nəbi oğlu Çobanov). Zəlimxan özü var xatirələrdə.

Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017. 304 səh.

İSBN 978-9952-8142-1-7

 


 

 

“Sözün Zəlimxan zirvəsi” 

 

Müəllifi:  Musa NƏBİOĞLU

Redaktor və ön sözün müəllifi:
Qəzənfər Paşayev,
filologiyaüzrə elmlər doktoru,
professor

    Tədqiqatçı Musa Nəbioğlunun “Sözün Zəlimxan zirvəsi” monoqrafiyası çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri və dəst-xətti ilə seçilən Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun çoxşaxəli yaradıcılığına həsr olunub.

 

Musa Nəbioğlu (Musa Nəbi oğlu Çobanov). Sözün Zəlimxan zirvəsi.

Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2015. 174 səh.

İSBN 5-89968-051-2

 

 


 

 

 

"Zaman bu kəsiri bitirməliydi"

 

Tərtib edəni və redaktoru:  Musa NƏBİOĞLU

 

    Xalq şairi Zəlimxan Yaquba ümumxalq məhəbbəti və geniş oxucu rəğbətinin ifadəsi olan bu kitabda görkəmli şairlərin, ustad aşıqların və müxtəlif peşə sahibləri olan digər qələm adamlarının müxtəlif vaxtlarda dövrümüzün bu böyük ustasına  ithaf etdikləri şeirlər toplanmışdır. yyatşünasların  yaradıcılığına həsr olunmuş yazıları yer alıb. 

 

 Zaman bu kəsiri bitirməliydi.

Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2013. 319 səh.

 

 

 

 

 

 


 

 
 
"Zəlimxan Yaqub"

 

Müəllif: Nizami Cəfərov

Redaktoru: Dəyanət Osmanlı

Zəlimxan Yaqub. Bakı, “AzAtaM”, 2014. – 64 səh. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

"Uca sözün işığında"

 

 

Tərtibçi: Musa NƏBİOĞLU

Uca sözün işığında. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2009. – 24 səh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

"Zəlimxan Yaqub - 60"

 

Tərtibçi: Musa NƏBİOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
"Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə"

 

Redaktor:  Musa NƏBİOĞLU

 

    Kitabda Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla bağlı görkəmli dövlət xadimlərinin fikirləri, tanınmış elm adamlarının, ədəbiyyatşünasların, şair və publisistlərin onun yaradıcılığına həsr etdiklıri məqalələr toplanmışdır. 

 

 Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə (I cild).

Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2009. 360 səh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

"Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə"

 

Redaktor:  Musa NƏBİOĞLU

 

    Kitabda Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla bağlı görkəmli dövlət xadimlərinin fikirləri, tanınmış elm adamlarının, ədəbiyyatşünasların, şair və publisistlərin onun yaradıcılığına həsr etdiklıri məqalələr toplanmışdır. 

 

 Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə (II cild).

Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2009. 370 səh.

 

 

 

 

 


 

 

 

"Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə"

 

Tərtib edəni və redaktoru:  Musa NƏBİOĞLU

 

    Kitabda tanınmış ictimai xadimlərinin,  şair və yazıçıların, ədəbiyyatşünasların Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığına həsr olunmuş yazıları yer alıb. 

 

 Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə (III cild).

Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2014. 332 səh.

 

 

 

 


 

 

 

"EZEL-AHIR DÜNYA TÜRKÜN DÜNYASI"

 

Müəllif: Azər TURAN

Türkiyə Türkcəsinə uyğunlaşdıran: Nizaməddin ONK

 

 

 

Ankara, 2009

 

 

 

 

 

  

 

"Əzəl-axır dünya türkün dünyası"

 

Müəllif: Turan Azər

 

    Azər Turan təqdim olunan "Əzəl-axır dünya türkün dünyası" kitabında Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığını türklük, islam və müasirlik işığında araşdırır.

 

Turan Azər. "Əzəl-axır dünya türkün dünyası".

Bakı, "Vətən" nəşriyyatı, 2007.- 210 s.

 

 

 

 

 

 

  

 

"Olimpə gedən yolda"

 

Müəllif: Əmirxan Xəlilov

Elmi redaktor: Nizami Cəfərov

   Kitabda Azərbaycanın seçilib sayılan şairi Z.Yaqubun həyat və yaradıcılıq yolu tədqiq edilir. Şairin lirik şeirləri və poemalarının təhlilinə həsr olunmuş bu kitab ilk təşəbbüslərdən biridir. Kitabda şairin həyata, insanlığa, sözə-sənətə baxışını əks etdirən 500-dən çox seçmə beytləri, aforistik misraları verilmişdir. Şairə həsr olunmuş şeirlər, haqqında yazılan məqalələrdən qısa sətirlər, tərcümeyi halından bəzi fraqmentlər də əlavə olunmuşdur. 

   Kitab ali məktəb tələbələri və geniş oxucu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ə.M.Xəlilov. Olimpə gedən yolda (Xalq şairi Zəlimxan Yaqub). Bakı, “Azər­baycan Universiteti” nəşriyyatı, 2005.- 174 s. 

 

 

 

 

  

 

"Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar

 

Redaktor: Azər Bağırov 

 

 

Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar. (Məqalələr toplusu) 

Bakı, Vətən, 2005.-     403 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

"Zəlimxan  Yaqub yaradıcılığı tər­biyə anlamında"

 

Müəllif: Fərhad Xubanlı

Elmi redaktor: Şəmistan Mikayılov

Redaktor: Nəriman Əbdürrəhmanlı

Kitabda şair Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı diqqətlə izlənilir, müxtəlif mövzularda yazdığı sərlərin əxlaqi təsir gücü və tərbiyəvi əhəmiyyəti konkret nümunələrlə şərh edilir, şairin ədəbi irsini xalq pedaqogikasına bağlayan əsas istiqamətlər müəyyənləşdirilir.

Əsərdən şagirdlər, orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbələr, habelə, gənc nəslin tərbiyəsi ilə məşğul olan digər mütəxəssislər də istifadə edə bilərlər.

 

Əsər Azərbaycan-Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunub.

Xubanlı, F. Zəlimxan  Yaqub yaradıcılığı tər­biyə anlamında. Bakı, Elm və hə­yat, 1998. 

 

 


 

 

 

"Zəlimxan  Yaqub yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi"

 

Müəllif: R.Ə.Məhərrəmov

Redaktoru: Məcid Əliyev

 

Tədris vəsaitində Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı əsas götürülməklə vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti, şagirdlərə öyrədilməsi yolları, vasitələri, qəbuletmə şəraiti şərh olunmuşdur. 

Vəsaitdən tələbələr, müəllimlər, təhsil işçiləri istifadə edə bilərlər.

Əsər H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji institutunun Qazax filialının elmi şurasında təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respubliksaı Təhsil Nazirliyi. Bakı, 1996

 

 

 

 

 

 

"Ölməzlik nəğməsi"

 

Müəllif: Əli Rza Xələfli

Redaktoru: Qəzənfər Paşayev

 

Tanınmış şair-publisist Əli Rza Xələflinin "Ölməzlik nəğməsi" əsəri Xaql şairi, görkəmli sənətkar Zəlimxan Yaqubun "Əbədiyyət dastanı" (birinci hissə) poemasının motivləri əsasında ədəbi qeydlər kimi qələmə alınıb. Əsərin essevari üslubda, ədəbi düşüncələr kimi yazılması oxucu marağını təmin edir.

Əli Rza Xələfli (Əzizli Əlirza Zal oğlu). Ölməzlik nəğməsi (ədəbi qeydlər). - Bakı, Vətən, 2013. 

"Uca sözün işığında"

 

 

Tərtibçi: Musa NƏBİOĞLU

Uca sözün işığında. Bakı, “El və Təhsil”, 2009. – 24 səh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

Tərtibçi: Musa NƏBİOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

"Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə"

 

Redaktor: MusaNƏBİOĞLU

 

 

 

   Kitabda Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla bağlı görkəmli dövlət xadimlərinin fikirləri, tanınmış elm adamlarının, ədəbiyyatşünasların, şair və publisistlərin onun yaradıcılığına həsr etdiklıri məqalələr toplanmışdır. 

 

 

 

Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə (II cild).

Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2009. 370 səh.

 

 


 

 

 

"Zəlimxan  Yaqub yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi"

 

Müəllif: R.Ə.Məhərrəmov

Redaktoru: Məcid Əliyev

 

Tədris vəsaitində Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığı əsas götürülməklə vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyəti, şagirdlərə öyrədilməsi yolları, vasitələri, qəbuletmə şəraiti şərh olunmuşdur. 

Vəsaitdən tələbələr, müəllimlər, təhsil işçiləri istifadə edə bilərlər.

Əsər H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji institutunun Qazax filialının elmi şurasında təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respubliksaı Təhsil Nazirliyi. Bakı, 1996